INHOUDSOPGAVE

  INHOUDSOPGAVE

   
   
  ARTIKEL 1 - DEFINITIES

  topARTIKEL 1 - DEFINITIES

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met E-bikez;
  Dag: kalenderdag;
  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of E-bikez in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een
  door E-bikez georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en E-bikez gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
  ARTIKEL 2 - GEGEVENS E-BIKEZ

  topARTIKEL 2 - GEGEVENS E-BIKEZ

  Naam:                                                    E-bikez
  Adres:                                                     Atoomweg 1, 3542 AA Utrecht
  Website:                                                www.e-bikez.nl
  Telefoonnummer:                             030 268 20 10  (bereikbaar di. t/m vr. van 9:00 tot 17:00)
  E-mailadres:                                         info@e-bikez.nl
  KvK-nummer:                                      53181468
  BTW-identificatienummer:            NL850782910B01
   
  ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

  topARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van E-bikez en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen E-bikez en consument.
  2. De algemene voorwaarden zijn op de website van E-bikez in te zien en kunnen op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden. 
  ARTIKEL 4 - HET AANBOD

  topARTIKEL 4 - HET AANBOD

  1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
  2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden E-bikez niet.
  3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  - de prijs inclusief belastingen;
  - de eventuele kosten van aflevering;
  - het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
   
  ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

  topARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

  1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
  2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
  E-bikez onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door E-bikez is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
  3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft E-bikez passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal E-bikez daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  4. E-bikez kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien
  E-bikez op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
  ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

  topARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

  1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren zonder gebruikssporen en in de originele staat en verpakking aan E-bikez retourneren, conform de door E-bikez verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal E-bikez dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
  4. Wanneer het geretourneerde product gebruikssporen bevat en/of het product meer dan 10km is gebruikt, hanteert E-bikez 25% afschrijving op de cataloguswaarde van het product.

  ARTIKEL 7 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

  topARTIKEL 7 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

  1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten die door
  E-bikez tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument of die persoonlijk van aard zijn.
   
  ARTIKEL 8 - DE PRIJS

  topARTIKEL 8 - DE PRIJS

  1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 
   
  ARTIKEL 9 - CONFORMITEIT

  topARTIKEL 9 - CONFORMITEIT

  1. E-bikez staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 
  ARTIKEL 10 - GARANTIE

  topARTIKEL 10 - GARANTIE

  Een elektrische fiets van E-bikez bestaat uitsluitend uit kwaliteitsonderdelen. Omdat wij 100% achter ons product staan bieden wij u standaard 3 jaar garantie op het frame en 2 jaar op de overige onderdelen. Ja, dat leest u goed, alle onderdelen waaronder: de accu, motor, display, sensoren en zelfs de volgende slijtage gevoelige onderdelen: de versnellingsnaaf, ketting en kettingbladen! Normale slijtage valt niet onder de garantie (zoals slijtage van banden en remblokken).

   
  Bij E-bikez krijgt u standaard:
  -       Garantie aan huis of op uw werk (geen voorrijkosten tijdens garantieperiode)
  -       100% kosteloze garantie (geen arbeids-, voorrij- of verzendkosten)
  -       Een elektrische fiets te leen (als wij uw e-bike niet direct aan huis kunnen repareren)
  -       Overdraagbare garantie (als u de elektrische fiets verkoopt)
  -       Garantie zonder aankoopbon (alleen uw naam en adres of framenummer is voldoende)
  -       Snelle responstijd op garantiezaken (wij reageren waar mogelijk binnen 1 werkdag op uw vraag)
  -       Garantie is geldig in de Benelux
   

   Frame:      3 jaar
   Sensoren:      2 jaar
   Motor:      2 jaar
   Accu:      2 jaar
   Display:      2 jaar
   Adapter:      2 jaar
   Controller:      2 jaar
   Connectoren:      2 jaar
         

  ARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

  topARTIKEL 11 - LEVERING EN UITVOERING

  1. E-bikez zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
  3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal E-bikez geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
  4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal E-bikez het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij E-bikez tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan E-bikez bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
  ARTIKEL 12 - OPZEGGING EN VERLENGING

  topARTIKEL 12 - OPZEGGING EN VERLENGING

  Opzegging
  1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
  3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  - te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  - tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  - altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als E-bikez voor zichzelf heeft bedongen.
  Verlenging
  4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
  afleveren van producten, mag stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
  ARTIKEL 13 - BETALING

  topARTIKEL 13 - BETALING

  1. De betaling geschiedt vooraf, bij levering of middels gespreid betalen. De betaling bij levering kan via pinbetaling met de bankpas of via contante betaling. Aan contante betalingen en gespreide betalingen zijn kosten verbonden.
  2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan E-bikez te melden.
  3. In geval van wanbetaling van de consument heeft E-bikez, het recht om de redelijke kosten in rekening te brengen. 
  ARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

  topARTIKEL 14 - KLACHTENREGELING

  1. E-bikez beschikt over een klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij E-bikez, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij E-bikez ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door E-bikez binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  ARTIKEL 15 - GESCHILLEN

  topARTIKEL 15 - GESCHILLEN

  1. Op overeenkomsten tussen E-bikez en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. E-bikez en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
  ARTIKEL 16 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

  topARTIKEL 16 - WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. E-bikez mag deze algemene voorwaarden wijzigen
  2. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd op de website van E-bikez. 

   

  Copyright © 2024 E-bikez. Alle rechten voorbehouden Van Dijck fietsen | Huyser fietsen