Garantiebepalingen

Garantiebepalingen

1. De elektrische fietsen van E-bikez zijn ontworpen en uitgerust voor gebruik op openbare en verharde wegen. De e-bike dient regelmatig (minimaal jaarlijks) door de gebruiker of servicepartner te worden gecontroleerd op de juiste werking van alle veiligheidsvoorzieningen en zo nodig te worden gerepareerd.

2. E-bikez kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die het gevolg zijn van materiaal- en/ of constructiefouten van de elektrische fiets. Ongevallen die voortvloeien uit slecht onderhoud en/of veranderingen, aanpassingen en/of reparaties verricht door derden vallen buiten de aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor ongevallen die het gevolg zijn van het vervoer van personen en goederen.

3. De garantietermijn bedraagt 2 jaar.

4. De garantie geldt niet wanneer onderdelen 'normale' slijtage vertonen, zoals slijtage aan binnen- en buitenbanden, remblokjes, trappers, tandwielen, ketting, zadel, bekabeling, standaard, verlichting.

5. De garantie op de accu bedraagt 2 jaar. De capaciteit van accu’s (accucellen) wordt door de fabrikanten (zoals: Samsung, Panasonic, LG, etc.) vastgesteld o.b.v. de maximale capaciteit. Echter hanteren deze fabrikanten ook een minimale capaciteit (tot 8% minder) waaraan een cel moet voldoen (anders zou het merendeel worden afgekeurd). Daarbij gaat er ook een beetje capaciteit verloren door transport en opslag. Dit betekent dat vrijwel iedere nieuwe accu (tot 10%) minder capaciteit kan hebben dan de capaciteit die op de accu staat. Hierdoor kan E-bikez alleen garanderen dat een nieuwe accu altijd minimaal 90% van de maximale capaciteit heeft (getest volgens de specificaties van de fabrikant). Mocht u ernstig twijfelen over de capaciteit, bijvoorbeeld uw actieradius is >10% minder dan de minimale actieradius die wij opgeven of uw accu gaat snel achteruit, neem dan contact met ons op. Wij kunnen uw accu kosteloos testen en u krijgt van ons in de tussentijd een leenaccu.  Let op! De accu van de elektrische fiets is ook onderhevig aan slijtage, waardoor de capaciteit afneemt, zelfs wanneer de accu niet wordt gebruikt. Voor garantie op de accu dient de capaciteit met meer dan 20% per jaar te zijn afgenomen.

5. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen waarvan door E-bikez is vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van E-bikez worden gerepareerd dan wel vergoed. E-bikez zal, indien bepaalde onderdelen voor garantie in aanmerking komen, deze zoveel mogelijk vervangen door dezelfde nieuwe onderdelen of door onderdelen van minimaal dezelfde kwaliteit. E-bikez kan er echter niet voor instaan dat bepaalde frametypes en/of onderdelen voor de elektrische fiets steeds (direct) leverbaar zijn.

6. De uiteindelijke beslissing of een onderdeel voor garantie in aanmerking komt, ligt bij E-bikez.

7. Indien een frame voor garantie dient te worden vervangen en een identiek frame niet meer aanwezig is, dan geldt de volgende regel: tot 3 jaar na de productiedatum worden onderdelen die niet op het vervangende frame passen, door E-bikez gratis vervangen met uitzondering van versleten of defecte onderdelen. Na 3 jaar zijn deze kosten voor de eigenaar van de elektrische fiets. De uiteindelijke beslissing of het desbetreffende onderdeel gratis vervangen wordt, ligt bij E-bikez.

8. Geen garantie wordt verleend indien:

  • Onderdelen zijn gemonteerd die niet overeenkomen met de oorspronkelijke technische specificatie van de elektrische fiets.
  • Onvoldoende onderhoud is gedaan en/of aan slijtage onderhevige onderdelen te laat zijn vervangen.
  • De elektrische fiets is beschadigd door een valpartij of een verkeersongeval.
  • De elektrische fiets is gebruikt voor competities, off-road (onverharde wegen, ruw terrein), stunten, springen, sportmanifestaties of bij overbelasting.
  • Beschadigingen zijn ontstaan door hagel, strooizout, steenslag, ongeschikte onderhoudsmiddelen, gebrekkig onderhoud, enz.
  • Verwering van lak en roestvorming veroorzaakt zijn door weersinvloeden.
  • De elektrische fiets is herlakt.
  • Onderdelen onjuist zijn gemonteerd door een ander dan E-bikez, de dealer of de servicepartner.
  • De elektrische fiets is gebruikt voor verhuur.

9. E-bikez is nimmer aansprakelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzing en de daaruit voortvloeiende schades.

10. Tijdens de garantieperiode uitgevoerde reparaties verlengen de garantieperiode niet.

11. Deze garantie is geldig in Nederland en België.

12. Een constatering van een onvolkomenheid dient direct gemeld te worden aan E-bikez. Ter voorkoming van verdere schade mag u het product niet meer gebruiken nadat een onvolkomenheid is geconstateerd, tenzij hier schriftelijk toestemming voor is gegeven door E-bikez.

13. Bij aanspraak op garantie dienen originele bonnen/facturen overlegd te worden.

Copyright © 2024 E-bikez. Alle rechten voorbehouden Van Dijck fietsen | Huyser fietsen